page_banner

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଲୋୟର ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ ଫ୍ୟୁଜର୍ ୟୁନିଟ୍ ର ଉପାଦାନକୁ ବୁ refers ାଏ ଯାହା ଫ୍ୟୁଜର୍ ୟୁନିଟ୍ ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ମିଡିଆରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପର ଫ୍ୟୁଜର୍ ରୋଲର୍ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ mel ାରା ତରଳ ଅଟା କାଗଜରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଫିକ୍ସିଂ ପ୍ରଭାବ ହାସଲ ହୁଏ |