page_banner

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଲୋୟର ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ ଫ୍ୟୁଜର୍ ୟୁନିଟ୍ ର ଉପାଦାନକୁ ବୁ refers ାଏ ଯାହା ଫ୍ୟୁଜର୍ ୟୁନିଟ୍ ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ମିଡିଆରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପର ଫ୍ୟୁଜର୍ ରୋଲର୍ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ mel ାରା ତରଳ ଅଟା କାଗଜରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଫିକ୍ସିଂ ପ୍ରଭାବ ହାସଲ ହୁଏ |
 • ସାମସଙ୍ଗ ML-1710 1610 SCX-4200 4300 JC66-00600A ପାଇଁ ଲୋୟର ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ |

  ସାମସଙ୍ଗ ML-1710 1610 SCX-4200 4300 JC66-00600A ପାଇଁ ଲୋୟର ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ |

  ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ: ସାମସଙ୍ଗ ML-1710 1610 SCX-4200 4300 JC66-00600A |
  ● କାରଖାନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରୟ |
  ● ମୂଳ

  ଆମେ ସାମସଙ୍ଗ ML-1710 1610 SCX-4200 4300 JC66-00600A ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଲୋୟର ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ ଯୋଗାଉ |ଆମ ଦଳ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଆସିଛି, ସର୍ବଦା ପାର୍ଟ କପିର ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଦାନକାରୀ |ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ!

   

 • ସାମସଙ୍ଗ SCX 6555N 6555 6545N M4370 M5360 M5370 4150 4250 4260 4265 JC6601825A JC66-01825A OEM ପାଇଁ ଲୋୟର ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ |

  ସାମସଙ୍ଗ SCX 6555N 6555 6545N M4370 M5360 M5370 4150 4250 4260 4265 JC6601825A JC66-01825A OEM ପାଇଁ ଲୋୟର ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ |

  ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ: ସାମସଙ୍ଗ SCX 6555N 6555 6545N M4370 M5360 M5370 4150 4250 4260 4265 JC6601825A
  ● କାରଖାନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରୟ |
  ● ମୂଳ

  ଆମେ ସାମସଙ୍ଗ SCX 6555N 6555 6545N M4370 M5360 M5370 4150 4250 4260 4265 JC6601825A ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ଲୋୟର ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ ଯୋଗାଉ |ଆମ ଦଳ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଆସିଛି, ସର୍ବଦା ପାର୍ଟ କପିର ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଦାନକାରୀ |ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ!

   

 • ସାମସଙ୍ଗ K7400 7500 7600 X7400 X7500 X7600 7400 7500 7600 ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଜର୍ ଲୋୟର ରୋଲର୍ / ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ |

  ସାମସଙ୍ଗ K7400 7500 7600 X7400 X7500 X7600 7400 7500 7600 ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଜର୍ ଲୋୟର ରୋଲର୍ / ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ |

  ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ: ସାମସଙ୍ଗ K7400 7500 7600 X7400 X7500 X7600 7400 7500 7600
  ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ
  Quality 1: 1 ଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ |

  ସାମସଙ୍ଗ K7400 7500 7600 X7400 X7500 X7600 7400 7500 7600 ପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଲୋୟର ପ୍ରେସର ରୋଲର୍ ଯୋଗାଉ |ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ!